46 lat

Zenon Różycki

Szanuję tradycję, ciekawi mnie nowoczesność.
Chciałbym, żeby Grudziądz był naprawdę wyjątkowy dla wszystkich.

Cechy charakteru: wytrwałość, kreatywność, solidność, pracowitość
Hobby: sport, motoryzacja, dobra kuchnia, natura
Słabość: czekolada
 

Osiągnięcia

Praca - wykształcenie

Zenon Różycki – urodzony w 1972r., mieszkaniec Grudziądza.

Absolwent Zespołu Szkół Chemiczno – Elektrycznych w Grudziądzu, następnie Wydziału Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawno-menedżerskim, wyceny, zarządzania, obrotu nieruchomościami oraz projektowania i zarządzania w energetyce. Po studiach rozpoczął pracę w rodzinnym mieście w Zakładzie Energetycznym Toruń - Rejon Grudziądz (obecnie ENERGA), uzyskując jednocześnie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Pozostając w kontakcie ze środowiskiem elektryków pełnił funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP Oddział Toruń w latach 2014-2018. W tym roku został również wybrany do Rady Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Od sierpnia 2009 r. pracuje jako Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu, gdzie wcześniej, w latach 2007-2008 pełnił funkcję Kierownika Biura Inwestycji i Remontów, następnie p.o. Dyrektora Działu Technicznego. Jako Prezes Spółki osiąga bardzo dobre wyniki związane z realizacją zadania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy Miasto Grudziądz, od siedmiu lat realizuje „listę przydziałów” mieszkań dla osób uprawnionych w 100%, wdraża programy wspomagające rodziny najuboższe oraz wykluczone społecznie, m.in.: poprzez zamianę mieszkań ze spłatą zadłużenia, odpracowanie zaległości czynszowych, wprowadził również najem wolnorynkowy. Stawia na ekologię i bezpieczeństwo Mieszkańców realizując przedsięwzięcie pn. „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz” – program „KAWKA-II”. Skutecznie prowadzona polityka mieszkaniowa uczyniła z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu lidera w branży mieszkaniowej, co potwierdzają kapituły ogólnopolskich konkursów przyznając m.in. Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego nadany przez Konfederację Budownictwa Nieruchomości, Srebrną Odznakę Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami OIGN w Gdańsku, a w 2015 roku został mianowany Ekspertem Rynku Nieruchomości. Spółka, którą zarządza, wielokrotnie uzyskała tytuł „Gazeli Biznesu”. W 2014 roku został odznaczony przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nagrodą w dziedzinie „Innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich”. W sierpniu 2016r. na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał wyróżnienie dla Spółki w Finale Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2015” za zrewitalizowany XIX-wieczny budynek kamienicy przy ul. Focha 24 w Grudziądzu. W październiku 2016r. odebrał tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2016 przyznanego Spółce podczas uroczystej gali Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie. Ta prestiżowa nagroda przyznana została za przedsiębiorczość, efektywną realizację inwestycji budowlanych, rzetelne zarządzanie oraz działanie w interesie społeczności lokalnej.

Nie poprzestaje na działaniach związanych z działalnością Spółki. Oprócz funkcji członka Rady Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przez dwie kadencje sprawował funkcję członka zarządu OIGN. Aktualnie piastuje funkcję Prezesa Zarządu tej Izby oraz Wiceprezydenta Federacji PFOZiAN. Pasjonat sportu i motoryzacji. Regularnie rozwija swoje pasje zdobywając kolejne uprawnienia m.in. trenera II klasy piłki siatkowej oraz ratownika drogowego. Społecznie pełni funkcję Prezesa Zarządu Klubu Sportowego Stal Grudziądz oraz Wiceprezesa Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej Region Grudziądz.

Swoim doświadczeniem dzieli się na licznych konferencjach, promując Miasto Grudziądz, lokalnych artystów i inicjatywy społeczne, aktywnie uczestniczy we wszelkich przedsięwzięciach rozwijających Grudziądz, tak aby nasze Miasto stało się wyjątkowe i interesujące dla wszystkich. 

Drodzy Mieszkańcy Grudziądza, 

To tylko niektóre cele jakie stawiam sobie do wykonania i zapewniam, że zrobię wszystko, aby je zrealizować wspierając jednocześnie inicjatywy Mieszkańców rozwijające nasze Miasto. Poza tym zakładam koordynację działań wszystkich podmiotów podległych Miastu w celu realizacji zadań na rzecz Mieszkańców. 


Razem rozwijajmy Grudziądz.

ZDROWIE

Dążenie do zrównoważenia finansów szpitala przez racjonalizację i wnikliwą kontrolę wydatków oraz uzyskania preferencji w dostępności do usług medycznych dla Mieszkańców Grudziądza. Stworzenie, przy współpracy ze szpitalem, oferty w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych, a także zwiększenie wykorzystania złóż solankowych. Uwolnienie potencjału szpitala w świadczeniu usług medycznych dla indywidualnych pacjentów oraz innych podmiotów ochrony zdrowia.Grudziądz miastem dbającym o zdrowie swoich Mieszkańców

PRACA

Tworzenie korzystnych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub ich zmiany zgodnie z potrzebami rynku pracy. Propagowanie współpracy firm ze szkołami technicznymi i zawodowymi, dogłębna diagnoza osób długotrwale bezrobotnych i indywidualna pomoc w przystosowaniu do życia zawodowego. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców w zakresie rozwoju i poprawy organizacji pracy, co ma szanse przełożyć się na wzrost zarobków.

W Grudziądzu chcemy zapracować na godne życie

MIESZKANIE

Sukcesywna i konsekwentna odnowa budynków oraz umożliwienie wynajęcia lub kupna nieruchomości mieszkalnej zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Mieszkańców, a także optymalizacja kosztów czynszowo – eksploatacyjnych. Praca nad poprawą bezpieczeństwa i czystości w mieście.

Grudziądz naszym domem i chcemy tu mieszkać

POLITYKA SOCJALNA

Zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja osób nieporadnych życiowo wraz z budową domów adaptacyjnych oraz rozwój sieci placówek dziennego pobytu dla wszystkich potrzebujących. Ponadto uruchomienie zintegrowanego, merytorycznego punktu informacyjnego do wsparcia Mieszkańców w przygotowaniu formalności urzędowych.

Grudziądz to minimum formalności

INWESTYCJE

Dążenie do opracowania kompleksowego planu rozwoju Miasta z weryfikacją Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wskazanie dedykowanych obszarów dla poszczególnych rodzajów inwestycji. Szczegółowa analiza Gminnej Ewidencji Zabytków z weryfikacją poszczególnych wpisów i wymóg uzasadnienia historycznego dla ochrony konkretnych obiektów zabytkowych wraz z opracowaniem programu wsparcia dla Inwestorów. Kontynuacja rewitalizacji kamienic, termomodernizacja budynków, budowa osiedla centralnego, regularna poprawa stanu dróg miejskich i osiedlowych.
Stworzenie spójnej wizji centrum Miasta oraz wykorzystania Spichlerzy wraz z utrzymaniem ul. Spichrzowej. Budowanie relacji z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach wsparcia ich działań oraz tworzenie poczucia pewności inwestycyjnej. Grudziądz to mądre inwestycje i przemyślany rozwój

SPORT

Upowszechnianie zdrowego trybu życia, między innymi poprzez inwestycje w obiekty sportowe oraz wspieranie sportu dzieci i młodzieży na szeroką skalę z uwzględnieniem równych szans dostępu do bazy sportowej dla osób niepełnosprawnych. Zintegrowanie współpracy szkół i klubów sportowych w zakresie zajęć pozaszkolnych. Weryfikacja sposobu finansowania sportu kwalifikowanego przy jednoczesnej koordynacji szkolenia młodzieży oraz z uwzględnieniem potrzeb Mieszkańców.

Grudziądz aktywnym miastem ze sportowymi sukcesami

EDUKACJA

Dążenie do tworzenia nowoczesnych szkół z laboratoriami, centrami naukowymi, zapleczem sportowym z nastawieniem na współpracę z rodzicami oraz rozwój sieci przedszkoli i żłobków, aby stworzyć możliwość powrotu do pracy. Rozwój uniwersytetów trzeciego wieku, a także nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi.

W Grudziądzu inwestujemy w nowoczesne kształcenie

TRANSPORT

Optymalizacja kursów komunikacji miejskiej według potrzeb oraz zwiększanie dostępu do darmowych przejazdów dla Mieszkańców. Uporządkowanie ruchu samochodowego w obszarze Starego Miasta oraz weryfikacja potrzeb parkingowych. Podjęcie działań zmierzających do przebudowy dworca kolejowego.

W Grudziądzu wszyscy jeździmy, tylko różnymi środkami transportu

EKOLOGIA

Aktywna walka ze smogiem i działania zmierzające do rozwoju ogrzewania sieciowego z wnikliwą kontrolą opłat za media. Upiększanie otoczenia i ochrona zieleni wraz z rozwojem programu „rewitalizacji podwórek” oraz usprawnienie gospodarki odpadami.

W Grudziądzu wspólnie dbamy o porządek
i środowisko

KULTURA i PROMOCJA

Zapewnienie różnorodnego programu rozrywkowo-kulturalnego dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, a także wspieranie i koordynacja działalności organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. Budowa amfiteatru lub sali widowiskowej w celu stworzenia właściwego zaplecza dla rozwoju kultury i sztuki. Tworzenie charakterystycznego wizerunku Miasta Grudziądza zachęcającego do przyjazdu turystów.

Grudziądz interesującym miastem dla wszystkich